Hướng dẫn

Mẫu giấy đề nghị bán đấu giá bất động sản

Giấy để nghị bán đấu giá bất động sản được quy định theo mẫu sau

 

………….……………………………

 

…………………………………….(*)


Số:…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....Ngày.......tháng.......năm 200

GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN ĐẤU GIÁ

 

Kính gửi : Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội

 

Căn cứ Quyết định..................................... về việc cho phép bán đấu giá bất động sản;

Căn cứ Quyết định số................................................ về việc phê duyệt giá khởi điểm;

Căn cứ............................................................................................................................

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị Bán đấu giá:...............................................................

Người đại diện: .......................................................... chức vụ: .......................................................

Giấy uỷ quyền (nếu có):......................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:...............................................................................

Mã số thuế ..........................................................................................................................................

Tài khoản số: ............................................... tại..................................................................................

Đề nghị Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội tổ chức bán đấu giá bất động sản nói trên.Với giá khởi điểm là:....................................(Bằng chữ:..............................).

Tài liệu, hồ sơ pháp lý kèm theo (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, trích lục bản đồ của bất động sản, giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế, bản vẽ quy hoạch, các thông tin mô tả về bất động sản, các loại giấy tờ khác có liên quan…):

Công ty (....*...) cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho việc phục vụ bán đấu giá.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ phí đấu giá tới quý Công ty, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi hai bên ký kết hợp đồng và có thông báo về kết quả đấu giá ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Ngày ….. tháng …….năm 200….

 

……………………………………………..(*)

Ghi chú: (*) là nơi ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị bán đấu giá.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo