Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo lập hổ sơ bán cổ phần

Các tài liệu, hồ sơ pháp lý trước khi tiến hành tổ chức bán đấu giá cổ phần:

1. Căn cứ vào công văn đề nghị tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá, Phòng dịch vụ Bán đấu giá chủ động liên hệ doanh nghiệp để tư vấn và yêu cầu cung cấp các tài liệu giấy tờ pháp lý cần thiết liên quan đến bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp cho Công ty giấy tờ, hồ sơ có liên quan hoặc bằng chứng khác chứng minh việc tổ chức bán cổ phần của doanh nghiệp là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu về hồ sơ tài liệu khi bán cổ phần gồm:
3.1. Các hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp của đơn vị, chuyển công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, quyết định về việc cho phép bán số cổ phần, quyết định thành lập Ban đổi mới doanh nghiệp, quyết định thành lập tổ giúp việc;
3.2. Các hồ sơ pháp lý về tài sản của doanh nghiệp (bao gồm cả diện tích đất được giao hoặc thuê, hồ sơ nhà cửa, vật kiến trúc mà doanh nghiệp quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp);
3.3. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế 03 năm trước thời điểm xác định giá trị và báo cáo tài chính tại thời điểm có Quyết định bán phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, định hướng phát triển doanh nghiệp và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm tới, lực lượng lao động và trình độ lao động hiện tại của doanh nghiệp.
3.4. Điều lệ công ty cổ phần, nghị quyết Đại hội cổ đông, báo cáo của Ban kiểm soát các năm từ khi chuyển sang công ty cổ phần.
3.5. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến giá trị doanh nghiệp và phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3.6. Các tài liệu giấy tờ pháp lý cần thiết liên quan đến bán đấu giá cổ phần tại đơn vị theo mẫu quy định tại các Phụ lục số 06 Thông tư số 146/2007/TT-BTC, kèm theo file dữ liệu.
 3.7. Các giấy tờ liên quan khác.
 3.8. Doanh nghiệp cổ phần hoáphải bảo đảm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho bên tổ chức bán đấu giá cổ phần cho mục đích thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bán đấu giá cổ phần tại đơn vị. Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, các sai sót trong kết quả phương án cổ phần hoá, điều lệ tổ chức hoạt động và giá trị của cổ phần bán đấu giá của đơn vị do việc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc thông tin, tài liệu bị che dấu, bị đánh tráo, bị làm giả của doanh nghiệp cổ phần hoặc do nhân viên doanh nghiệp đó gây ra.
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo