Hướng dẫn

Giới thiệu về bán đấu giá

1. Bán đấu giá tài sản: là hình thức bán tài sản công khai có từ 2 người hoặc 2 tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu giá trở lên. Trừ trường hợp bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 19 của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Chính phủ và các Quyết định riêng của Uỷ ban nhân dân Thành phố nơi có Bất động sản cần bán.

2. Tài sản bán đấu giá: là động sản ( máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư hàng hoá…), là bất động sản ( nhà cửa, vật kiến trúc, đất đai, giá trị quyền sử dụng đất ) và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Người có tài sản bán đấu giá: là chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu uỷ quyền bán tài sản hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

4. Người tham gia đấu giá tài sản: là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.

5. Người mua được tài sản bán đấu giá: là người trả giá cao nhất hợp lệ và ít nhất bằng giá khởi điểm và được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản.

6. Nguyên tắc bán đấu giá tài sản: thực hiện công khai liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

7. Giá khởi điểm: là giá sàn của tài sản bán đấu giá, được xác định trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

8. Người điều hành bán đấu giá: là đấu giá viên do lãnh đạo Công ty cử ra để điều hành cuộc bán đấu giá.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo